Millersoils-Bulgaria

Font Awesome Icons
Millersoils Bulgaria » Общи условия

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1 (1) Настоящите „Общи условия“ са предназначени за уреждане на взаимоoтношенията между фирма „Спасов-Електроникс“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203995663 с адрес на управление в Република България, София 1407, ул. „Люботрън“ 2, тел. +359 896 355 532, електронна поща: office@millersoils.bg (наричан за краткост „ТЪРГОВЕЦ“) и „ПОТРЕБИТЕЛ“/“КЛИЕНТ“ (всяко юридическо лице или физическо лице, имащи навършени 18 г.), които могат да се информират за продаваните стоки, да избират и закупуват изложените стоки и услуги чрез електронния магазин, намиращи се на домейн  https://millersoils.bg (наричан за краткост „Сайт“).

(2) Всички „Стоки“, „Продукти“ или „Артикули“ се предлагат от ТЪРГОВЕЦА посредством Сайт https://millersoils.bg.

(3) Всяка „Услуга“, „Стока“ изложена на Сайт https://millersoils.bg е публично достъпна, с цел да осигури достъп за закупуване на продукти и/или услуги от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изцяло чрез електронни средства.

(4) „Спецификации“, „Съдържание“ са всички характеристики на Стоки и Услуги, така както са посочени в описанията им.

(5) „Стойност на поръчката“ е крайната/обща стойност на Стоките в момента на заявяване на поръчката.

(6) „Поръчка“ е извършената по собствен избор заявка за закупуване на Стока, съгласно „Общите условия“, предвидени от ТЪРГОВЕЦА в Сайта относно начина на доставка и плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Поръчките се приемат денонощно през интернет страницата https://millersoils.bg или на е-мейл адрес office@millersoils.bg.

(7) „Стойност на доставката“ е стойността на транспортната услуга на Стоката от потвърдената поръчка до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

(8) „Потвърждение на поръчката“, се извършва по телефона и/или по е-майл. Процесът се извършва от ТЪРГОВЕЦА, като се изпраща обобщена информация с детайли за отделните артикули, количества, единични и обща цена на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако е предоставена такава.

(9) За да използват услугите на електронния магазин www.millersoills.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, трябва да са навършили 18 г. и да са способни да изявяват самостоятелна воля и да изпълняват задълженията, съгласно „Общите условия“ и потвърдената поръчка.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на ТЪРГОВЕЦЪТ: „Спасов-Електроникс“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, ул. „Люботрън“ 2,

e-mail: office@millersoils.bg

 мобилен телефон: тел. +359 896 355 532

Вписване в публични регистри

Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203995663 от  2016 г.

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

III . ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. „Цени“ – Посочените в електронен магазин www.millersoills.bg, цени са с в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите, освен тези определени в условията на посочените стоки и продукти.

(1) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в сайта по собствена преценка без предварително уведомяване.

(2) Крайната сума, която се дължи от ПОТРЕБИТЕЛЯ, представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички цени са с в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 4. „Начини на плащане“ – Извършва се онлайн (поръчката ще бъде доставена след заплащане чрез банков превод на крайната стойност на стоката по посочената от ТЪРГОВЕЦА банкова сметка) или чрез наложен платеж/в брой (на куриера, доставящ стоката се заплаща крайната стойност на поръчката, потвърдена от ТЪРГОВЕЦА).

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати крайната цена, която е била актуална по време пна поръчката и потвърждението от страна на ТЪРГОВЕЦА, както и разходите по доставката (транспортните разходи и всички техни детайли са упоменати от Търговеца в Сайта в поле „Доставка“ и се изпълняват при условията, които са били действащи към момента на потвърждаване на заявката). 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 5  Настоящите Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ на електронен магазин www.millersoills.bg.

С натискане на бутона „Поръчване“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Чл. 6 С кликване върху бутона „Поръчване“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната му „КОШНИЦА“ – това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката си, от който момент договорът се счита за сключен.

Чл. 7 ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за покупко-продажба на избраните от него стоки и продукти, предлагани в електронен магазин www.millersoills.bg.

(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва регистрация в електронен магазин www.millersoills.bg, чрез предоставяне на необходимите данни. Той е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в срока по предходната алинея, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до профила му в електронен магазин www.millersoills.bg.

(1.1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ влиза в системата за извършване на поръчки в електронен магазин www.millersoills.bg чрез идентифициране с имейл и парола, google или  facebook профил.

(1.2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира една или повече от предлаганите в електронен магазин www.millersoills.bg стоки и продукти и ги добавя към виртуалната си „Кошница“. 

(1.3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност за получаване на стоката при нейната доставка. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури възможност за получаване на стоката на посочения адрес, то ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка повторно. Последващите разходи за доставка ще са за сметка на потребителя и се заплащат отделно.

(1.4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин на доставка и предоставя данни за извършването й. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да посочи ден за доставка, както и място за доставка. При посочени неверни или сгрешени данни за извършване на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора.

(1.5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин и момент за плащане на цената.

Чл. 8. ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща имейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с който потвърждава, че заявката за поръчката е получена.

(1) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави заявената за покупка Стока на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес в срока, указан в информацията за доставка и при спазване на условията за това.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ приема поръчки през интернет страницата https://millersoils.bg или на е-мейл адрес office@millersoils.bg.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ обработва поръчки в същия ден, постъпили до 14:00 ч. в делничен ден. При поръчки, получени след 14:00 ч. в делничен ден се обработват на следващия ден. Поръчки, постъпили в събота и неделя, както и през празнични дни, се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчка, търговецът или упълномощено от него лице ще се свърже с вас на посочените ви контакти за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли по нея. Търговецът не се задължава да поддържа наличност от всеки един артикул, който продава.

V. ДОСТАВКА

Чл. 9  Срокът на доставка за територията на България е до края на следващия работен ден, след потвърждаване на поръчката. За населени места, които куриерът посещава по график – срокът може да бъде удължен с от 2 до 3 дни. Срокът е ориентировъчен и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.

(1) При забавена доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ не дължи неустойка на клиента, а последният, от своя страна, си запазва правото да откаже поръчката.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в случаите, когато при транспортиране целостта на стоката е нарушена или стоката не съответства на поръчаната такава. Рекламации по гореизброените случаи се извършват само в момента на доставката, като разходите се покриват по предварително споразумение от двете страни или само от едната, в зависимост от причините за връщането.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. започване изпълнението на услугата при договори за изпълнение на услуги; 2. приемане на стоките при договори за доставка на стоки.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма правото си да се откаже от договора по реда на предходния текст – по отношение на доставени моторни масла и други стоки от ТЪРГОВЕЦА – ако са нанесени нарушения по целостта на опаковката и/или след включване на доставената стока или части от нея към системата на автомобила или друга еквивалентна система.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора като попълни и изпрати на електронния адрес на търговеца попълнен от първия формуляр за отказ от договора, съгласно Приложение 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП.  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора на потребителя.

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „Спасов-Електроникс“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203995663 с адрес на управление в Република България, София 1407, ул. „Люботрън“ 2, тел. 00359 896 355 532

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

(Опишете номера на поръчката, вида и количеството на получените стоки)

Стоките са поръчани на ……………………………………………………. година.

Стоките са получени на ……………………………………………………. година.

Име на потребителя: …………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: …… Месец: …….. Година: ………………

 

(6) Стоките и продуктите се предават на адреса за доставка, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, лично или на негов представител. При предаване на стоките и продуктите ПОТРЕБИТЕЛЯТ,  или неговият представител подписват придружаващите ги документи. В случай, че в срока за доставка ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения от него адрес или не си потърси доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и има право да задържи извършеното плащане.

(7)Рискът от повреда или загуба на стоките и продуктите се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката до посочения от него адрес за доставка. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за каквато и да било загуба или повреда на стоките и продуктите, след като те са били доставени в съответствие с договореното.

(8) Собствеността върху стоките, преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ с извършването на доставката в съответствие с договореното и след като ТЪРГОВЕЦЪТ е получил пълно заплащане за нея.

VI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.10 ТЪРГОВЕЦЪТ събира минимален брой лични данни, за да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ качествено обслужване.

Чл. 11 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира защитата на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и без негово съгласие няма да ги преотстъпва на трети лица, освен в предвидените в закона случаи. Всяка предоставена от  ПОТРЕБИТЕЛЯ информация се обработва конфиденциално и в строго съответствие с националното и европейското законодателство.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.12 ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл.13 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да прави промени по тези „Общи Условия“ и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание, без предварително известяване, като след промяната актуализира датата на публикация.

Чл. 14 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, както и евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 15 За всички спорове и въпроси, настъпили между ПОТРЕБИТЕЛ и ТЪРГОВЕЦА ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При невъзможност и недостигане на взаимно съгласие по възникнал спор, те ще бъдат отнесени до компетентния съд в Република България, в съответствие с българското законодателство. 

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на „Спасов-Електроникс“ ЕООД и са в сила от 01.02.2021 г. Общите условия са последно актуализирани на 01.02.2021 г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия на Сайта https://millersoils.bg,  „Спасов-Електроникс“ ЕООД актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за „Спасов-Електроникс“ ЕООД от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта/Мобилното приложение.

Забележка: Условията за поръчка, доставка и плащане на Търговеца съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите. Настоящите условия важат единствено за онлайн магазина на Търговеца на електронна страница, достъпна на интернет адрес:  https://millersoils.bg

 

Изберете полетата, които да се показват. Други ще бъдат скрити. Плъзнете и пуснете, за да пренаредите реда.
  • Снимка
  • Продуктов номер
  • Рейтинг
  • Цена
  • Описание
  • Добави в количката
Сравни